Informacje

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 • Rodziny zastępcze spokrewnione:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

 • Rodziny zastępcze niezawodowe:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem jak i obce. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Na wniosek kandydata organizator rodzinnej pieczy zastępczej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Rodziny zastępcze zawodowe:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej.

Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, dbając o ich dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych.

Rodzina tego typu powstaje poprzez zawarcie umowy z Organizatorem Pieczy Zastępczej, w sytuacji gdy spełnia warunki do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz posiada pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 • Rodzinne domy dziecka:

tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa wyżej – w rodzinnym domu może przebywać 8 dzieci.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Dział Pieczy Zastępczej, ul. Kilińskiego 1
tel. 74 6640847; e – mail: piecza@mops.walbrzych.pl, II piętro, pok. 207.


System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców.

Struktura Działu Pieczy Zastępczej

W skład Działu Pieczy Zastępczej wchodzą:

 • Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.

Kierownik działu: Marzena Piątektel. 74 664 08 47
Zastępca kierownika działu: Ewa Guziktel. 74 664 08 47

Zadania Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
 5. okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 6. analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. informowanie ośrodki adopcyjne o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. opieka dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 9. ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod wglądem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

Ponadto

 1. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
 2. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 3. współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka,
 4. wsparcie i współpraca z rodziną naturalną, w celu jak najszybszego powrotu dziecka do domu rodzinnego,
 5. wsparcie rodzin zastępczych we współpracy z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady poprawcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.

Inne zadania:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki wychowankom osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej,
 2. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 3. zawieranie umów z kandydatami na zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka
 4. zawieranie umów cywilno-prawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka,
 5. zawieranie porozumień z innymi powiatami.

Zadania Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

 1. opieka i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach procesu usamodzielnienia,
 3. zawieranie porozumień z innymi powiatami,
 4. organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 5. doradztwo metodyczne,
 6. współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego

 1. pomoc pedagogiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 2. pomoc psychologiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 3. pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 4. poradnictwo i terapia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 5. działalność diagnostyczno-konsultacyjna w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 6. badania pedagogiczne i psychologiczne oraz analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. poradnictwo dla rodzin zastępczych m zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

Pokój 202, tel. 74 664 08 89

Piotr Sapalski – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Agnieszka Mućwicka – starszy pracownik socjalny
Karolina Kozińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Marta Wasik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Pokój 205, tel. 74 664 08 90

Iwona Warchoł – specjalista
Edyta Tucka – specjalista
Monika Wasilew – specjalista pracy z rodziną
Małgorzata Marciniszyn – specjalista pracy z rodziną

————————————————————————————————-

Pokój 206, tel. 74 664 08 39

Marta Świątek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Tietz – pracownik socjalny
Marlena Kamasińska – starszy pracownik socjalny
Joanna Derewiecka – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Pokój 207, tel. 74 664 08 42

Agnieszka Szyszkowska – psycholog
Anna Cyran – pedagog

————————————————————————————————-

Pokój 208, tel. 74 664 08 86

Joanna Szczepanek – starszy pracownik socjalny
Katarzyna Moszyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Karolina Balant – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Sylwia Wójtowicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Skip to content