LOKALNY SYSTEM WSPARCIA SENIORÓW


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przystąpił do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Warunkiem udanego życia seniorów jest organizacja środowiskowego systemu wsparcia, wykorzystującego potencjał lokalnych służb i instytucji, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych, jak również aktywności samych mieszkańców, tzw. pomocy sąsiedzkiej.

 

Program jest podzielony na dwa moduły.

Pierwszy ma na celu zapewnienie seniorom wsparcia w codziennych czynnościach, zdiagnozowania ich osobistych potrzeb i zorganizowania lokalnego systemu wsparcia, poprzez ułatwienie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia emocjonalnego, dostarczania niezbędnych zakupów, towarzyszenia w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia paczkami okolicznościowymi oraz włączaniem seniorów w życie lokalnej społeczności. Tego typu działania przeciwdziałają poczuciu osamotnienia oraz wykluczenia z życia społecznego. Mamy w planie objąć tym wsparciem min. 160 seniorów.

Drugi ma za zadanie zapewnić seniorom dostęp do tzw. „Teleopieki”, która ma celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez korzystanie z „opasek bezpieczeństwa”. W przypadku, gdy senior czuje niepokojące objawy dotyczące stanu zdrowia wciska przycisk SOS, który powoduje wysłanie sygnału do centrum alarmowego. W sytuacji upadku, opaska automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym, przekazując także informację o miejscu zdarzenia oraz wynikach parametrów życiowych – tętna i saturacji, ratownik dokonuje oceny aktualnej sytuacji. Dzięki zamontowanemu w opasce modułowi komunikacji, pacjent może bezpośrednio rozmawiać z ratownikiem przez opaskę. Nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia czy telefonu. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, ratownicy mogą podjąć decyzję o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, powiadomieniu osób bliskich, lub konieczności odbycia wizyty u specjalisty czy edukacji prozdrowotnej.

Obecnie na terenie Wałbrzycha z tej formy wsparcia korzysta 400 seniorów.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 74 664 09 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Skip to content