Programy i kampanie profilaktyczne

19 lipca 2021
 • Kampanie i programy, w większości autorskie, realizowane są wśród mieszkańców Wałbrzycha:

  • uczniów, rodziców, nauczycieli (poprzez warsztaty prowadzone na miejscu w szkołach oraz za pośrednictwem internetu);

  • przedstawicieli instytucji miejskich (szkolenia, spotkania edukacyjno-warsztatowe, konferencje);

  • społeczność lokalną (działania profilaktyki środowiskowej, spotkania pod parasolem, prelekcje, konsultacje społeczne)

Działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników Działu Profilaktyki jest bezpłatna a jej wartością dodaną są materiały edukacyjne (ulotki, broszury, informatory) oraz materiały promocyjne z danymi teleadresowymi Działu (zawieszki, długopisy, bransoletki, przypinki, kubeczki, notesy, torby), które rozdawane są uczestnikom każdego spotkania.

 • Kampanie

  • Kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję”

Kampania prowadzona m.in. podczas działań środowiskowych takich jak imprezy miejskie, święta poszczególnych dzielnic. Polega na edukacji dotyczącej sposobów reagowania w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania sytuacji trudnych takich jak przemoc, agresja czy zagrożenia niesione przez używki. W ramach kampanii organizowana jest akcja pod nazwą „Spotkania pod parasolem”, podczas której pracownicy Działu Profilaktyki razem z asystentami rodziny, przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej oraz Kongres Kobiet odwiedzają najbardziej ruchliwe punkty dzielnic takich jak Śródmieście czy Piaskowa Góra i rozmawiają z przechodzącymi mieszkańcami na temat reagowania w sytuacjach trudnych a także dystrybuują materiały promocyjne związane z tym ważnym zagadnieniem i opatrzone logiem kampanii – trzema reagującymi małpkami. Oprócz działań środowiskowych i rozmów z dorosłymi mieszkańcami miasta, kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję” jest również obecna podczas zajęć z uczniami w wałbrzyskich szkołach. Pogadanki, w których nierzadko bierze udział również przedstawiciel Policji lub Straży Miejskiej, dotyczą reagowania w sytuacjach trudnych, których doświadczyć mogą dzieci, zwłaszcza tych zdarzeń związanych z cyberprzemocą.

  • Kampania „Biała wstążka”

Kampania, której symbolem jest tytułowa biała wstążka, ma na celu głośne wyrażenie sprzeciwu wobec zjawiska przemocy domowej. W ramach kampanii Dział Profilaktyki przygotował wielokolorowe, silikonowe bransoletki z hasłami antyprzemocowymi, które oprócz innych działań środowiskowych organizowanych przez Dział Profilaktyki są przede wszystkim dystrybuowane wśród mieszkańców Wałbrzycha podczas happeningu w ramach kampanii. Happening „Biała wstążka” polega na przemarszu ulicami Wałbrzycha w celu propagowania idei antyprzemocowych zawartych transparentach własnoręcznie wykonanych przez uczestników happeningu.

  • Kampania ławkowa

Coroczna kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na tymczasowym umieszczeniu na wałbrzyskich ławkach profilaktycznych haseł, których autorami są dzieci. Hasła mają za zadanie zainspirować przechodniów do refleksji na temat trudnych zjawisk społecznych, których dotyczą. Kampania ławkowa podzielona jest na dwie edycje: w pierwszej hasła dotyczą przemocy domowej, w drugiej podejmują równie ważny i trudny temat uzależnień.

  • Kampania „Uzależnieni od życia”

Kampania „Uzależnieni od życia” ma za zadanie promocję zdrowych form spędzania wolnego czasu w opozycji do destrukcyjnych aktywności takich jak kontakty z używkami czy zachowania związane z przemocą. Kampania realizowana jest w formie konkursu, w którym uczestnicy mogą zaprezentować swoje pasje i aktywności jako przykład pozytywnych, rozwojowych form spędzania czasu wolnego.

  • Kampania „Wyjście z cienia”

Wyjście z cienia” to kampania dotycząca zbudowania i wzmocnienia świadomości społecznej na temat zaburzeń i chorób psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji. Kampania ma za zadanie pomóc obalić szkodliwe mity krążące wokół zaburzeń i chorób, zapewnić informacje na temat ich specyfiki oraz np. sposobów rozmowy z osobą ich doświadczającą. Kampania posiada rozbudowany zestaw działań, pośród których jest m.in. stworzenie i kolportaż biuletynu informacyjnego dotyczącego tematu kampanii, zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców (trening umiejętności społecznych), happening promujący ideę kampanii czy rajd terenowy.

  • Kampania „Nie biorę, nie piję, nie palę”

Kampania „Nie biorę, nie piję, nie palę” jest organizowana w formie konkursu, którego uczestnicy propagują ideę życia wolnego od używek oraz prowadzonego zgodnie ze zdrowym trybem (odżywianie, sport).

  • Kampania „Przeciwko pijanym kierowcom”

Zgodnie ze swoją nazwą, kampania podejmuje ważny i groźny temat osób prowadzących auta w stanie nietrzeźwości. W ramach kampanii dystrybuowane są materiały promocyjne dotyczące zagrożeń i konsekwencji związanych z tak szkodliwym zachowaniem; materiały te są przekazywane w wałbrzyskich szkołach jazdy oraz podczas profilaktycznych pogadanek podejmujących ten temat.

 • Programy

  • Profilaktyka przemocy domowej i cyberprzemocy

Kompleksowy program, który ma za zadanie działać informacyjno-edukacyjnie w zakresie przemocy domowej, molestowania seksualnego oraz cyberprzemocy – rozpoznanie zjawiska w swoim otoczeniu, wpływ na całe środowisko rodziny oraz możliwe formy uzyskania pomocy w przypadku napotkania tego typu trudnego zjawiska. Program zawiera również wiadomości na temat procedury Niebieskiej Karty jako jednego z ważniejszych środków pomocy w ramach przemocy domowej. Realizacja programu odbywa się za pomocą m.in. szeroko pojętej profilaktyki prowadzonej w szkołach (uczniowie, rodzice, nauczyciele), spotkań z mieszkańcami w ramach działań środowiskowych czy jako ważny element programów innych zajęć czy grup. W przypadku zajęć prowadzonych w szkołach szczególny nacisk kładziony jest na niezmiernie szkodliwe zjawisko cyberprzemocy oraz hejtu internetowego. W tematach związanych z szeroko rozumianą przemocą biorą również udział specjaliści Działu Profilaktyki świadcząc indywidualne wsparcie osobom doświadczającym tego szkodliwego zjawiska oraz pracujący nad zmianą z osobami stosującym przemoc.

  • Profilaktyka uzależnień

Program profilaktyki uzależnień jest obecny w niemalże wszystkich obszarach aktywności Działu Profilaktyki. Tematyka uzależnień oraz szkodliwego stylu nadużywania środków psychoaktywnych oraz czynności jest omawiana przez specjalistów Działu podczas wszelkiego rodzaju zajęć grupowych, działań środowiskowych, spotkań z instytucjami czy prelekcji w szkołach (dla nauczycieli, dla uczniów i dla rodziców). Oprócz najbardziej rozpowszechnionych uzależnień, związanych z nadużywaniem alkoholu, papierosów i narkotyków, omówienie tego obszaru zawiera również mniej „popularne” a również bardzo szkodliwe formy tej zależności: e-papierosy, napoje energetyczne czy tzw. uzależnienia behawioralne (komputer, portale społecznościowe, pornografia, hazard). Oprócz działań informacyjno-edukacyjnych, Dział Profilaktyki prowadzi również wsparcie indywidualne, podczas którego wykwalifikowana kadra terapeutów i psychologów motywuje osoby zagrożone uzależnieniem do podjęcia leczenia oraz buduje świadomość dotyczącą dalszych szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych lub czynności uzależniających.

  • Zaburzenia odżywiania

Tematyka zaburzeń odżywiania jest podejmowana podczas zajęć prowadzonych przez Dział Profilaktyki w szkołach. Główną grupą odbiorców programu są osoby młode, w wieku szkolnym, jako grupa najbardziej narażona na powstanie deficytów, które prowadzą do zaburzeń odżywiania. To na tym etapie życia obraz własnej osoby oraz jego odbiór przez otoczenie ma znaczenie priorytetowe w codziennym funkcjonowaniu i jakiekolwiek nieprawidłowości w pojmowaniu tej sfery mogą doprowadzić do powstania tak szkodliwego, potencjalnie śmiertelnego zjawiska jakim są zaburzenia odżywania. Podczas realizacji tej tematyki w środowiskach szkolnych edukacji poddawane są również grupy rodziców oraz kadry pedagogicznej.

  • Ciąża bez alkoholu”

Program związany z edukacją na temat szkodliwości spożywania alkoholu przez matki oczekujące narodzin dziecka. Program, wskazujący destrukcyjny wpływ alkoholu na formowanie się płodu oraz wzrost dziecka w łonie matki, realizowany jest głównie w środowiskach szkolnych z uczniami poprzez kreowanie na stosunkowo wczesnym etapie zdrowych, pozytywnych podstaw wobec przyszłego rodzicielstwa oraz odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka. Informacje przekazane w tak wczesnym wieku maja szansę wytworzyć pozytywne postawy wobec zdrowia dziecka i wobec własnej trzeźwości, które zaprocentują dobrymi zachowaniami w latach dorosłości.

  • FreD goes net

Działanie skierowane do młodzieży, która poniosła szkody (prawne, społeczne) w związku z kontaktami ze środkami psychoaktywnymi. Program „FreD goes net” w formie zorganizowanego cyklu zajęć grupowych ma za zadanie podjąć tematykę zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych – zagrożeń zdrowotnych, prawnych czy też społecznych wynikających m.in. z ryzykiem powstania uzależnienia. Zajęcia prowadzone przez przeszkolonego w realizacji programu specjalistę pozwalają małoletniemu uczestnikowi wejść w zaufany kontakt z rówieśnikami doświadczającymi podobnych problemów oraz zbudować pozytywną interakcję służącą nabyciu zdrowych przekonań dotyczących używek.

  • Poznaj swoją moc”

Program noszący nazwę „Poznaj swoją moc” dotyczy kreowania zdrowego, realnego obrazu własnej osoby oraz odpowiedniego przyjmowania ocen związanych z odbiorem siebie przez środowisko zewnętrzne. Podczas zajęć w ramach programu, którego głównymi adresatami są dzieci, młodzież podczas lekcji szkolnych, poruszane są również kwestie związane ze świadomością własnych zasobów, mocnych stron i pozytywnej samooceny.

Skip to content