PROGRAM OSŁONOWY „BEZPIECZNY PARASOL” – edycja 2022

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia, w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku.

Projekt „Bezpieczny Parasol” będzie odnosił się do Priorytetu I „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”. Celem programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wałbrzycha na temat występowania przemocy w rodzinie i skutecznych sposobów reagowania a także ułatwienia dostępu do zasięgnięcia pomocy w sytuacjach przemocowych.

Projekt zakłada realizację zadań poprzez:

 • Wydanie i rozpropagowanie biuletynu informacyjnego dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • 6 emisji citylightów – plakatów z hasłami antyprzemocowymi

 • Wydanie materiałów promujących projekt: piłeczek antystresowych, bawełnianych toreb i przypinek z hasłem antyprzemocowym

 • Spotkania pod parasolem” – pogadanki edukacyjne nt. zjawiska przemocy z kolportażem materiałów edukacyjnych

 • Wykłady plenerowe nt. przeciwdziałania przemocy, dedykowane różnym grupom społecznym

 • Miejski Piknik połączony z kinem plenerowym

 • Konkurs na spot radiowy ogłoszony wśród uczniów szkół podstawowych

 • Artykuły prasowe i reportaże radiowe w temacie profilaktyki przemocy

 • Warsztaty oddechowe „Świadomi oddechu” – odbywające się w przestrzeni miejskiej, uczące radzenia sobie ze stresem i złością

 • Wykonanie grafiki wielkoformatowej związanej z przemocą domową

 • Organizację gry miejskiej terenowej

Osobą do kontaktu jest:

Agnieszka Maltz – 74 645 86 59


Projekt „Bezpieczny Parasol” realizowany był od czerwca do grudnia 2022 roku. W tym celu zaplanowano i zrealizowano działania kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych. W realizacji działań uczestniczyły instytucje pomocowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy – działy i zespoły MOPSu, Policja, MKRPA, ZI oraz szkoły, NGO, osoby fizyczne i instytucje kultury. Zrealizowano:

 • materiały informacyjno – edukacyjne – wydany został biuletyn dotyczący tematu przemocy, szybkiego i sprawnego dostępu do pomocy wraz z danymi teleadresowymi wszystkich instytucji pomocowych w Wałbrzychu. W lokalnej prasie ukazały się cztery jednostronicowe artykuły o tematyce związanej z przemocą (czym jest przemoc, historia osoby doświadczającej przemocy, dlaczego osoby stosują przemoc, prawne aspekty przeciwdziałania przemocy i jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy), w lokalnej rozgłośni radiowej można było usłyszeć cztery krótkie formy reporterskie o podobnej tematyce do artykułów. Od lipca do grudnia na wałbrzyskich przystankach autobusowych zawisły citylighty (w każdym miesiącu inny plakat), który informował o problemie przemocy i zachęcał do reagowania na nią. Od września do chwili obecnej na kamienicy przy ul. Braci Śniadeckich 2 zawisła grafika wielkoformatowa, która w wymowny sposób pokazuje, że przemoc dzieje się obok nas. Zachęca do uważności i reagowania na to, co dzieje się u sąsiada
 • materiały promocyjne – bawełniane torby, przypinki z hasłem antyprzemocowym i piłeczki antystresowe. Wszystkie gadżety były rozdawane podczas działań uczestnikom projektu;
 • w okresie wakacyjnym zostały zorganizowane „Spotkania Pod Parasolem”, podczas których mieszkańcy Wałbrzycha byli edukowani na temat uważności na przemoc i mądrego reagowania na wszelkie jej symptomy. Każda osoba otrzymywała biuletyn informacyjny oraz materiały promocyjne. Prowadzone były wykłady plenerowe w otwartej przestrzeni miasta. Uczestnikami wykładów byli mieszkańcy Wałbrzycha w tym dzieci i seniorzy. Tematy, jakie były poruszane to: przemoc wobec dzieci, przemoc wobec osób starszych, przemoc a alkohol, dlaczego osoby stosują przemoc, mądre i bezpieczne reagowanie na przemoc, błędne koło przemocy, przemoc i aspekt prawny. Mieszkańcy Wałbrzycha mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach oddechowych „ Świadomi w oddechu”, które pokazywały w jaki sposób redukować stres i napięcie oraz radzić sobie z negatywnymi emocjami. Warsztaty jako skuteczna forma radzenia sobie z agresją

 • we wrześniu zostało zorganizowane kino plenerowe – do udziału w przedsięwzięciu zostały zaproszone instytucje miejskie działające w obrębie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Sąd, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, Zespół Interdyscyplinarny). Ich zadaniem było świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w tym zakresie. Zorganizowana również była przestrzeń dla dzieci w postaci warsztatów kreatywności jako forma spędzania czasu wolnego, konkurs profilaktyczny, warsztaty oddechowe i wykład profilaktyczny. Został wyświetlony film „Cudowny chłopak” o tematyce związanej z przemocą rówieśniczą. Na koniec filmu zostały podane informacje w jaki sposób przeciwdziała takiej przemocy, jak sobie z nią radzić, gdzie i komu ją zgłaszać
 • konkurs na spot radiowy – ogłoszony w wałbrzyskich szkołach. Konkurs kierowany był do uczniów w wieku 11 – 17 lat i jego celem było nagranie krótkiej (30 sekundowej) informacji o tym, że przemoc jest czymś złym i zawsze należy na nią reagować i się jej przeciwstawiać. Spot został wyemitowany w kresie listopada i grudnia w lokalnej rozgłośni radiowej, Zwycięski spot radiowy – link
 • miejska gra terenowa – 12 grudnia 2022 r odbyła się gra terenowa o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Do współorganizacji włączyli się przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego. Uczestnikami gry byli uczniowie z wałbrzyskich szkół, którzy mieli za zadanie odwiedzić wszystkie wskazane w grze instytucje pomocowe i dowiedzieć się o zakresie ich zadań, ułożyć plan pomocy rodzinie, której historię otrzymali na początku gry i rozwiązać test wiedzy o instytucjach działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gra terenowa była ostatnim działaniem realizowanym w ramach projektu „Bezpieczny Parasol”.
 • Rezultatem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczących zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy, uaktywnienie społeczności lokalnej w działania o charakterze profilaktycznym, rozpropagowywanie idei działalności instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wzrost zaangażowania młodzieży szkolnej w problematykę przemocy w rodzinie oraz przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej zdrowego radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Skip to content