ABC Wolonariatu

1% podatku – źródło finansowania organizacji pożytku publicznego, każdy obywatel ma możliwość przekazania 1% należnego podatku, jest to uspołecznienie alokacji podatku (środków publicznych), podatnik dysponuje 1% swojego podatku, nie jest to typowa działalność charytatywna, gdyż i tak musiałby to zapłacić

Działalność charytatywna – wspieranie biednych i potrzebujących pomocy; miłosierdzie, dobroczynność, filantropia – od łac. charitativus – miłosierdzie chrześcijańskie wobec ubogich (skoncentrowanej na najuboższych), a także działalność świecka skupiająca się głównie na: oświacie, kulturze, nauce

Działalność dobroczynna – w średniowieczu rozwój filantropii związany był z tradycją chrześcijańską, wówczas to wyodrębnił się nurt filantropii religijnej – określany mianem działalności dobroczynnej

Działalność pożytku publicznego – działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych obejmujące następujące zadania: pomoc społeczną; działalność charytatywną; podtrzymywanie tradycji narodowej; ochrona i promocja zdrowia; promocja zatrudnienia; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka; ekologia; bezpieczeństwo publiczne; upowszechnianie i ochrona praw i wolości człowieka; działania na rzecz integracji europejskiej i inne

Dzień wolontariusza – corocznie obchodzony jest dzień wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981

OPP – organizacja pożytku publicznego – Istnieje korzyść ogólnospołeczna z działalności tych podmiotów, beneficjent działalności organizacji jest poza nią, korzyści wychodzą na zewnątrz, beneficjant nie jest członkiem organizacji – pomoc „jedni, drugim”

OPS (MOPS) – ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy społecznej

Organizacje wolontarystyczne – działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Skip to content