Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się:

– osoby z niepełnosprawnością  posiadające ważne orzeczenie
 o niepełnosprawności, mające trudności w zakresie wykonywania podstawowych, codziennych czynności, których realizacja jest utrudniona ze względu na występującą niepełnosprawność potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom
z niepełnosprawnością, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

UWAGA! Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
Tel. 74 6640871

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych (pdf)

Skip to content