NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK OSŁONOWY

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przy ul. Kilińskiego 1 w pok. nr 2 BOK Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Wypełnione i podpisane wnioski można również w sposób bezpieczny wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet,
np. za pomocą platformy ePUAP.

Wszelkie informacje można uzyskać na infolinii dotyczącej dodatku osłonowego. Pod numerem
+48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku złożenia wniosku do dnia 31.07.2022 roku uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2020 roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 31.07.2022 roku uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2021 roku.

Ile wyniesie dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek osłonowy i kiedy jest wypłacany

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

WAŻNE!!!

Oznacza to że:

Osoby, które złożą wniosek o dodatek osłonowy w miesiącu styczniu 2022r. otrzymają to świadczenie w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które złożą wniosek o dodatek osłonowy od 1 lutego do 31 października 2022r. otrzymają to świadczenie niezwłocznie jednorazowo w pełnej wysokości.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Informacja o przyznanym dodatku

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Wałbrzychu.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

WAŻNE – nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek do wypełnienia znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod poniższym adresem: 
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Skip to content