Centrum Wsparcia Socjalnego

Na terenie Wałbrzycha problemem bezdomności zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych, który swoją siedzibę posiada przy Centrum Wsparcia Socjalnego ul. Ogrodowa 2a. Zadaniem zespołu jest zagwarantowanie schronienia, pomoc finansowa i praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności.

W skład Centrum Wsparcia Socjalnego wchodzą następujące placówki:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Beethovena 24a – zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Wałbrzycha, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca schronienia, na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W swojej ofercie posiada 60 miejsc noclegowych. Czynne całodobowo.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a – zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Ogrodowa 2a – zapewnia 30 miejsc matkom z dziećmi i kobietom w ciąży z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo.

Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenia osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. Czynna od 19:00 do 7:00.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jest stacjonarną placówką pomocową, świadczącą pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho – społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. Ośrodek udziela specjalistycznego poradnictwa, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do trzech miesięcy. Dysponuje 30 miejscami. Czynne całodobowo.

Mieszkania Chronione – W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych. W ofercie posiadamy 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku przy ul. Ogrodowej 2a.
W odróżnieniu od ośrodków wsparcia mieszkanie chronione nie są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a pobyt w nim należy do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Obok mieszkań chronionych wspieranych funkcjonują dwa mieszkania chronione treningowe przy ul. Piotra Skargi i ul. Szkolnej. W mieszkaniu zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkania łącznie zapewniają miejsca dla 8 osób.

Zespół ds Bezdomnych prowadzi dodatkowo prace z osobami bezdomnymi przebywającymi w miejscach niemieszkalnych tj. pustostanach, piwnicach, strychach, ogródkach działkowych, węzłach ciepłowniczych itp.

CENTRUM WSPARCIA SOCJALNEGO
Kierownik Łukasz Lipka tel: 74 664 09 21
e-mail: l.lipka@mops.walbrzych.pl

Zastępca kierownika Justyna Góreczna tel: 74 840 57 67
e-mail: j.goreczna@mops.walbrzych.pl

Główny specjalista/koordynator placówek CWS
Anna Hamanowicz-Goliszewska, tel: 74 664 09 25
e-mail: a.hamanowicz@mops.walbrzych.pl

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN ul. Beethovena 24a
Opiekunowie CWS, tel. całodobowy: 74 664 09 22
Pracownicy Socjalni tel: 74 664 09 24

DOM DLA BEZDOMNYCH KOBIET
DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY ul. Ogrodowa 2a
Opiekunowie CWS, tel. całodobowy: 785 789 842
Pracownik socjalny tel: 885 575 800

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Beethovena 24a
Opiekunowie CWS, tel. całodobowy: 74 664 0 922
Pracownik socjalny tel: 74 664 09 25, 785 788 325

MIESZKANIA CHRONIONE
Opiekunowie CWS, tel. całodobowy: 785 789 842
Pracownik socjalny tel: 885 575 800

OGRZEWALNIA DLA BEZDOMNYCH ul. Beethovena 1a
Opiekunowie tel. 883 375 775 – dostępny od 19:00 – 07:00

Pracownik socjalny tel: 785 788 325

Skip to content