Procedura Niebieskie Karty

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY

Narzędzie mające na celu zatrzymanie przemocy – Uruchomiona przez instytucje w momencie podejrzenia, że w środowisku domowym może dochodzić do przemocy.

Co dalej?

Sprawa trafia do grupy diagnostyczno pomocowej, która będzie pracować z uczestnikami procedury, którzy zdecydują o dalszych krokach :

 • W przypadku gdy w rodzinie dochodzi do zjawiska przemocy specjaliści będą pracować z rodziną w ramach: grupy diagnostyczno pomocowej

 • Jeżeli w rodzinie nie dochodzi do przemocy grupa diagnostyczno pomocowa podejmie decyzję procedura zostaje zamknięta.

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

Specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w/w instytucji.

Co to jest grupa diagnostyczno pomocowa?

To osoby pracujące w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej, które będą miały bezpośredni kontakt z rodziną: pracownik socjalny, policjant.

Na co może liczyć osoba doznająca przemocy?

 • Osoba doznająca przemocy – zostaje zapraszana na grupę diagnostyczno- pomocową w celu ustalenia planu pomocy, dalszych działań. Podczas spotkania zostaje wypełniony formularz „Niebieskie Karty – C”.

 • Osoba stosująca przemoc – zostaje wezwana na posiedzenie grupy diagnostyczno- pomocowej podczas której omawiana jest konieczność zaprzestania stosowania przemocy, możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej czy udziału w zajęciach korekcyjno edukacyjnych. Podczas spotkania zostaje wypełniony formularz „Niebieskie Karty – D”.

Jakie są dalsze kroki grupy diagnostyczno pomocowej ?

 • wizyty i rozmowy sprawdzające czy przemoc ustała

 • modyfikuje plan pomocy dla rodziny

 • obejmuje rodzinę wsparciem specjalistów( m.in.: psycholog, pedagog, terapeuta)

 • w przypadku braku współpracy i braku zmiany sytuacji w rodzinie skierowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym

 • uruchamia działania prawne w stosunku do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy poprzez wnioskowanie o wydanie nakazu, zakazu zbliżania się, zakazu kontaktowania się, zakazu wstępu

 • zawiadomienie Prokuratury Rejonowej, Sądu o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę osób zamieszkałych wspólnie.

Kiedy procedura NK zostaje zakończona?

 • ustanie przemocy/zatrzymanie przemocy

 • nie zdiagnozowano zjawiska przemocy

Pamiętaj!
Przemoc jest przestępstwem
Jeśli jej doświadczasz – przyjdź po pomoc – to Twoje prawo
Jeśli jesteś jej świadkiem – reaguj – to Twój obowiązek

Skip to content