Pedagog – oferta pracy

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
pedagoga w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:
wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
– minimum 2 – letni staż pracy,
2. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
3. wiedza z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia do tych ustaw.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w zakresie współpracy z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
2. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
3. zdolności organizacyjne,
4. samodzielność, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. samokształcenie,
7. łatwość w obsłudze programów komputerowych szczególnie OpenOffice

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie diagnoz i opinii pedagogicznych
2. współpraca z rodzinami zastępczymi
3. praca z dziećmi: indywidualnie i grupowo
4. prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych
5. współpraca z instytucjami tj. sąd , poradnia psychologiczno pedagogiczna, szkoły, placówki opiekuńczo wychowawcze.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów wyższych),
4. kwestionariusz osobowy,
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pedagoga

Skip to content