„Asystenci dla rodziny”- warsztaty w Szkole rodzenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. wspólnie ze „Szkołą Rodzenia: działającą przy Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu prowadzi warsztaty profilaktyczne.

W ramach nawiązanej współpracy asystenci rodzin oferują niezbędną pomoc i wsparcie dla kobiet w ciąży. Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę m.in.:

  • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

  • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu, nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

  • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

  • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

  • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

  • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy dla poszczególnych członków rodziny.

Skip to content