Integracyjny Dom dla Bezdomnych

Integracyjny Dom dla Bezdomnych mieści się na ul. Pocztowej 22, tel. (074) 847 81 26.

W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych znajdują schronienie osoby bezdomne, w myśl ustawy o pomocy społecznej, są to osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Integracyjny Dom dla Bezdomnych jest placówką koedukacyjną dla osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, czynny całodobowo. Wszystkich lokatorów palcówki bezwzględnie obowiązuje regulamin organizacyjny.

Ponadto w placówce prowadzone są:

 • grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym w środy w godz. 1330 – 1530
 • poradnictwo psychologiczne w poniedziałki w godz. 1600 – 2000

System wsparcia osób dotkniętych bezdomnością.

Najczęstszymi przyczynami bezdomności jest utrata lokalu w wyniku eksmisji za niepłacenie czynszu na skutek: nadużywania alkoholu, opuszczenia zakładu karnego, nieporadności życiowej, choroby itp. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost ludzi młodych głównie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób opuszczających zakłady karne i domy poprawcze.

Na terenie Wałbrzycha problemem tym zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych Zadaniem zespołu jest zagwarantowanie miejsca noclegowego, pomoc finansowa i praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, prowadzi całodobowe miejsca noclegowe w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych tel. całodobowy 74-847-81-26:

 • Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Pocztowa 22
  – 60 miejsc,
 •  Filia IDdB – Schronisko dla rodzin, ul. Ogrodowa 2a.
  – 30 miejsc,
 • Filia IDdB – Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Ogrodowa 2a
  – 30 miejsc

Obecnie na ul. Ogrodowej 2a powstało Centrum Wsparcia Socjalnego tel. całodobowy 785-789-842, gdzie siedzibę ma Zespół ds. Bezdomnych oraz funkcjonują:

parter – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, tel. 74-840-80-64

I piętro – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, tel. 74-846-75-58; 74-840-82-96

II piętro – filia IDDB- schronisko dla rodzin, tel. 885-575-800

III piętro – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 785-788-325

IV piętro – filia IDDB – schronisko dla kobiet tel. 885-575-800

Filiami Integracyjnego Domu dla Bezdomnych są również:

 • cztery mieszkania przejściowe jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek,
 • mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego, funkcjonujące dla bezdomnych mężczyzn jako element pracy przygotowujący osoby bezdomne do samodzielności życiowej. Mieszkanie jest efektem projektu konkursowego SAMODZIELNI !!!
 • Ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INTEGRACYJNEGO DOMU DLA BEZDOMNYCH

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

§ 1.

Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2.

Z Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, (w dalszej części regulaminu zwany domem), mogą korzystać osoby bezdomne, w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Osoby pełnoletnie, mieszkańcy Wałbrzycha w tym osoby bezdomne niepełnosprawne nie wymagające pomocy osób drugich.

§ 3.

1. Odpłatność za pobyt w domu jest ustalana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną.
2. Opłatę za pobyt w domu w wysokości ustalonej przez Ośrodek wnosi osoba korzystająca do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Ośrodka, przy ul. Beethovena 1-2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 – 1400.
3. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy pomocy społecznej.

§ 4.

Dom zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej poprzez:

 1. Udzielenie schronienia tymczasowego na czas uregulowania sytuacji życiowej osoby bezdomnej.
 2. przyznanie niezbędnego ubrania osobom potrzebującym.
 3. Przyznanie czystej pościeli raz na miesiąc.
 4. Umożliwienie przygotowania sobie posiłku w wyznaczonych pomieszczeniach domu.
 5. Udzielenie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
 6. Udzielenie pomocy w postaci poradnictwa socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego i prawnego.

§ 5.

 1. Integracyjny Dom dla Bezdomnych jest domem całodobowym, stacjonarnym, posiadający 60 miejsc.
 2. Jest domem koedukacyjnym, zapewniający osobne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn.
 3. Osoba bezdomna ubiegająca się o przyjęcie do domu, sprawy meldunkowe i zakwaterowania załatwia u pracownika socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej, pod nieobecność pracownika socjalnego z opiekunem domu.
 4. Do domu nie są przyjmowane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 5. Bezdomny na czas pobytu w domu otrzymuje kołdrę, koc, poduszkę, pościel, które podlegają zwrotowi z chwilą zaprzestania korzystania z domu.

§ 6.

Na terenie domu obowiązuje:

 1. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.
 2. Bezwzględny zakaz palenia papierosów,
 3. Bezwzględny zakaz agresji fizycznej i słownej.
 4. Bezwzględny zakaz używania w pokojach mieszkalnych grzałek i innych urządzeń grzewczych.
 5. Bezwzględny zakaz gromadzenia i wnoszenia na teren domu różnych rzeczy (odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.).
 6. Bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
 7. Cisza nocna od godziny 2200 do 600.

§ 7.

Do obowiązków osób przebywających w domu należy:

 1. Zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w domu.
 2. Aktywne współdziałanie z pracownikiem socjalnym w opracowaniu i realizowaniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
 3. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
 4. Dbanie o czystość pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych (aneksy kuchenne, jadalnie, sanitariaty), jak również terenu domu.
 5. Świadczenia prac porządkowych i gospodarczych w domu.
 6. Przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych i bhp.
 7. Poddawania się próbie trzeźwości na żądanie upoważnionych osób.
 8. Informowanie pracownika socjalnego o zachowaniach niewłaściwych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi przez współlokatorów domu.
 9. Składanie pisemnej informacji o czasowym opuszczeniu domu oraz podania adresu kontaktowego.
 10. Szanowanie mienia domu (wyposażenie i sprzęty) oraz oszczędne używanie energii elektrycznej, gazu, wody i środków czystości.
 11. Zwracanie równowartości za zniszczenie pościeli oraz zniszczenie wyposażenie i sprzętu znajdującego się w domu.

§ 8.

Uchylenie decyzji dyrektora Ośrodka i utrata miejsca noclegowego może nastąpić w przypadku:

 1. Wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie domu
  • ponowne przyjęcie do domu może nastąpić po odbyciu przez osobę bezdomną terapii uzależnienia od alkoholu w Ośrodku stacjonarnym udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem (w czasie oczekiwania na przyjęcie do Ośrodka uzależnienia, osoba bezdomna może przebywać w domu pod warunkiem obowiązkowego i aktywnego uczestnictwa w Indywidualnym Programie Wychodzenia z Bezdomności
 2. Nieprzestrzegania regulaminu.
 3. Braku współpracy z pracownikiem socjalnym.
 4. Nieuzasadnionej nieobecności w domu.

§ 9.

Za rzeczy i przedmioty pozostawione w pomieszczeniach domu Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 10.

Osoby przebywające w domu mają prawo do składania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania domu u drektora Ośrodka w Wałbrzychu, przy ul. Beethovena 1-2.

Skip to content