OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. J. Kilińskiego 1, 58-30 Wałbrzych , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: iod@mops.walbrzych.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19 i będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.

4.podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a) art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

5. podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

6.posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

7.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa i po tym okresie zostaną usunięte.

10. Dane osobowe nie będą transferowane do Państw poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skip to content