Od bierności do aktywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego„Od bierności do aktywności – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął w 2008 r. realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przywrócenie uczestnikom projektu i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez:

 • wzrost aktywności społecznej,
 • wzrost aktywności zawodowej,
 • wzrost integracji ze społeczeństwem.

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkała w Wałbrzychu, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej (nie tylko formie zasiłków), w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Grupy docelowe stanowią:

 • osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezdomne.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu odpowiadają na problemy społeczne w regionie, tj:

 1. długotrwałe bezrobocie i nieaktywność zawodowa,
 2. niepełnosprawność,
 3. bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 4. niezaradność życiowa wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

Działania:

W pierwszym etapie realizacji projektu prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach reintegracji społecznej, tj.: treningi umiejętności społecznych, terapię psychologiczną, grupy samopomocowe, indywidualne i grupowe poradnictwo. W ramach reintegracji zawodowej realizowane są kursy zawodowe oraz staże zawodowe. Podczas zajęć rodziców zapewniona jest opieka nad dziećmi.

Uczestnicy projektu zainteresowani uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

W celu zwiększenia integracji ze społeczeństwem organizowane są działania środowiskowe o charakterze edukacyjnym (np. spotkania czytelnicze w bibliotece), kulturalnym (np. wyjścia do teatru, filharmonii), sportowym (np. turnieje rodzinne, festyny sportowe) czy turystycznym (np. rajdy i wycieczki).

Wszystkie działania zostały dobrane w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości uczestników, a ich wzajemne oddziaływania nadały im charakter kompleksowości i pozwoliły na całościowe podejście do problemów, na jakie odpowiada projekt.

Skip to content