Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu “Aktywny start”

Od 1.06.2019 r. do 30.09.2020 r. Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20104-2020 pod nazwą „Aktywny start”.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 704 523,30 zł w tym: kwota dofinansowania wynosi 1 441 523,30 zł , wkład własny Gminy wynosi 263.000,00 zł.
Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy biorący udział w projekcie w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym wdrażane przez KIS, oraz zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

 • z zakresu aktywizacji społecznej:
  • warsztaty „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”,
  • grupy samopomocowe,
  • szkoła wychowania w rodzinie – akademia świadomego rodzica,
  • projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
  • indywidualne konsultacje pedagogiczne,
  • praca socjalna,
 • z zakresu aktywizacji zawodowej wdrażane przez Klub Integracji Społecznej:
  • 5 miesięczny staż zawodowy,
  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • z zakresu aktywizacji edukacyjnej:
  • wsparcie brokera edukacyjnego
 • z zakresu aktywizacji zdrowotnej:
  • zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom nabyć nowych umiejętności kompetencji społecznych i zawodowych, a w rezultacie zwiększyć aktywność społeczną poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację. Podniesie poziom motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane własnych decyzji i efektywności w działaniu.
Działania o charakterze zawodowym pozwolą uczestnikowi projektu nabyć nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, poszerzyć horyzonty zawodowe, a także wzmocnić w drodze do zmiany swojej sytuacji życiowej. Efektem będzie podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1.


Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu pok. 304 w MOPS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 40 901
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .
Serdecznie zapraszamy!

Aktywny-Start-Plakat

Skip to content