Ogłoszenie o naborze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat:  CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.
Wymagania – oczekiwania pracodawcy:
Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, socjologia, politologia, psychologia rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku.
Charakterystyka wykonywanej pracy
1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.
2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.
4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.
6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.
7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
8.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9.Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.
10.Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.
11.Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
12.Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
13.Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.
14.Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
15.Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski
16.Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.
Osoba reprezentująca pracodawcę: Pani Dorota Iwańska,
telefon. 746640885
e-mail: kadry@mops.walbrzych.pl
Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Ośrodka.
Skip to content