Aktywny samorząd

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” 2015 dla osób niepełnosprawnych

Przyjmowanie wniosków:

 • Moduł I, Obszar D od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.
 • Moduł II od dnia:
  • od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
  • od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl, telefonicznie 74/ 664-25-45, 74/ 664-25-44, 74/ 664-25-43 lub osobiście w Dziale Rehabilitacji MOPS w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5 w godz. od 7,30-15,30.

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I)


Likwidacja bariery transportowej (Obszar A)

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  • osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Dokumenty do pobrania


Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym(Obszar B)

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Dokumenty do pobrania


Likwidacja barier w poruszaniu się (Obszar C)

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dokumenty do pobrania


 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  • osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
  • osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Dokumenty do pobrania


Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (Obszar D)

 • osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Dokumenty do pobrania


Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II)

 • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dokumenty do pobrania


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II – przerwa w nauce.
Skip to content