Samodzielni

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Projekt „SAMODZIELNI !!!”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2014

Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Cel projektu: umożliwienie 10 bezdomnym (5 os 50+) w wieku aktywności zawodowej usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację społeczno – zawodową, realizację programu reintegracyjnego.

Graficzne przedstawienie zadań. Opis zadań w tekście.
Zadanie 1 – Trening umiejętności społecznych (01.12.2011-28.02.2012r.)

Zadanie będzie realizowane w czterech modułach:

 1. Moduł 1 – Poznajmy siebie-16 godzin.
 2. Moduł 2 – Skuteczna komunikacja-24 godziny
 3. Moduł 3 – Sztuka rozwiązywania konfliktów-24 godziny.
 4. Moduł 4 – Ja i inni – 24 godziny.

Zadanie 2 – Grupa motywacyjna (01.12.2011 – 28.02.2013 r.)

W ramach realizowanego zadania zostaną utworzone dwie grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym.

Grupa 1 – uzależnienie z niską świadomością problemu alkoholowego-201 godzin spotkań/ raz w tygodniu po 3 godziny.

Grupa 2 – uzależnieni po podstawowym programie terapii – 96 godzin spotkań/ raz w tygodniu po 3 godziny.

Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe (01.03.2012 – 31.08.2012 r.)

Szkolenia zawodowe podzielono na trzy moduły:

Moduł 1 – Malarz – Tapeciarz

Moduł 2 – Posadzkarz – Płytkarz

Moduł 3 – Monter sufitów podwieszanych i ścianek działowych.

Szkolenia będą realizowane w wymiarze 390 godzin. Praktyki będą prowadzone w mieszkaniu, które następnie będzie pełniło role mieszkania przejściowego typu rotacyjnego.

Zadanie 4 – Doradztwo zawodowe (01.09.2012 – 28.02.2013 r.)

W ramach prowadzonego doradztwa zawodowego uruchomiony zostanie kącik doradczy w którym zarówno uczestnicy projektu jak i pozostali mieszkańcy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych będą mogli szukać w Internecie ofert pracy. Ponadto, będą mieli prowadzone zajęcia z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Bezdomnych dotyczące podstaw z zakresu posługiwania się komputerem.

Kącik będzie nadal funkcjonował po zakończeniu projektu.

Doradca zawodowy będzie prowadził dyżury 17godz./mc. W ramach prowadzonego zadania każdy z uczestników projektu skorzysta z 10 godzin doradztwa. W trakcie sesji przygotowane zostanie Portfolio uczestnika. Przeprowadzone zostaną indywidualne warsztaty komunikacyjne dostosowane pod konkretne propozycje pracy oraz warsztaty aktywnych technik poszukiwania pracy. Sporządzone zostaną listy motywacyjne.

Zadanie 5 – Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego (01.09.2012 – 31.03.2014 r.)

Mieszkanie zostanie wyremontowane przez uczestników projektu w ramach prowadzonych praktyk zawodowych w ramach szkoleń zawodowych.

W mieszkaniu prowadzony będzie program reintegracyjny dla czterech uczestników projektu. Do mieszkania zostaną wytypowane osoby mające złożony wniosek o przydział lokalu socjalnego, będący najbardziej zmotywowani do usamodzielnienia (opinia pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, instruktora terapii uzależnień). Uwzględniona, również będzie frekwencja uczestnictwa w poszczególnych etapach projektu.

Uczestnicy projektu zostaną zobowiązani do przestrzegania regulaminu wspólnie stworzonego z kierownikiem zespołu ds. bezdomnych. Zostanie utworzona grupa samopomocowa, która podczas spotkań będzie uczyć się rozmawiać o problemach i szukać wraz z pracownikami socjalnymi, psychologiem dobrych rozwiązań.

Działania realizowane w mieszkaniu:

 1. Pomoc w adaptacji w nowym miejscu.
 2. Czystość i higiena osobista.
 3. Prowadzenie gospodarstwa domowego(zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, pranie).
 4. Gospodarowanie budżetem.
 5. ABC dobrego gotowania.
 6. Efektywne spędzanie wolnego czasu (uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych, kino, utrzymywanie kontaktów z rodziną, praca).

Realizacja projektu „Samodzielni !!!”:

 • umożliwi stopniowe wychodzenie z bezdomności i usamodzielnienie poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.
 • wzmocni potencjał osobowościowy w tym zwiększy motywację do abstynencji lub podjęcia leczenia zamkniętego.
 • przygotuje bezdomnych do samodzielnego zamieszkania i utrzymania lokalu socjalnego, co umożliwi gminie Wałbrzych zaoszczędzić środki finansowe na powtórny remont zdewastowanych lokali socjalnych.

Jest pierwszym projektem reintegracyjnym realizowanym na terenie Gminy Wałbrzych skierowanym do osób bezdomnych zaspakajającym wszystkie sfery ludzkiego funkcjonowania.

Skip to content