Środowiskowy Program Profilaktyki

BIULETYN INFORMACYJNY
z Konferencji pn. „Środowiskowy program profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży z miasta Wałbrzycha”
Logo Środowiskowy Program Profilaktyki1 kwietnia 2005 r. w ramach II Lokalnego Forum Profilaktyki, odbyła się konferencja pn. „Środowiskowy program profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży z miasta Wałbrzycha”.

W spotkaniu, którego celem było zapoznanie uczestników z założeniami środowiskowego programu profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży opracowanego przez prof. Zbigniewa B. Gasia udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz nauczyciele wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkanie miało charakter informacyjny i stanowiło wprowadzenie do cyklu konferencji w ramach wdrażania ŚPP przewidzianych na rok 2005 i adresowanych do wałbrzyskich środowisk w różny sposób zaangażowanych w działania wychowawcze i profilaktyczne.

Omówiono istotę profilaktyki środowiskowej, środowiska, które zostaną objęte działaniami profilaktycznymi oraz podstawowe strategie działań. Ukazano korzyści wynikające z realizacji programu oraz zachęcono do aktywnego włączania się w proces jego wdrażania.

Uczestnicy konferencji, w części warsztatowej, pracowali w grupach nad konkretnymi propozycjami do konstrukcji programów profilaktycznych. Podziału na grupy dokonano w oparciu o przedstawioną w programie matrycę działań profilaktycznych na środowisko dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców

Konferencję zakończyła prezentacja wyników pracy w grupach. Na ich podstawie wysunięto wniosek, że istnieje potrzeba wprowadzenia ŚPP dla miasta Wałbrzycha.

W miesiącu czerwcu zostanie wydany numer pierwszy kwartalnika – Wałbrzyski Biuletyn Wychowawczo-Profilaktyczny, w którym będzie publikowany materiał z poszczególnych konferencji, numer drugi ukaże się w grudniu br.

Bezpośrednio po zakończeniu II Lokalnego Forum Profilaktyki odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach wdrażania ŚPP adresowana do środowiska nauczycieli klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.


Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Profilaktyka środowiskowa opiera się na założeniu, że zachowania problemowe dzieci i młodzieży są własnością całego systemu, w którym one żyją, w związku z tym, aby zmniejszyć stopień zagrożenia zachowaniami dysfunkcjonalnymi oraz ograniczyć rozmiary niepokojących zjawisk społecznych na terenie Wałbrzycha należy oddziaływać na całą lokalną społeczność, którą prof. Z. Gaś dzieli na sześć środowisk:

 • Dzieci i młodzieży,
 • Rodziców,
 • Nauczycieli i wychowawców,
 • Szkolnych specjalistów – psychologów i pedagogów,
 • Lokalnych specjalistów,
 • Lokalnych władz.

Środowiskowy program profilaktyki obejmuje szereg programów profilaktycznych oraz strategii działań:

 • Działania informacyjne – ukierunkowane na dostarczenie wiedzy,
 • Działania edukacyjne – ukierunkowane na uczenie i doskonalenie umiejętności,
 • Działania alternatywne – ukierunkowane na tworzenie warunków do konstruktywnego zaspokajania potrzeb rozwojowych i twórczego spędzania czasu wolnego oraz na odreagowanie stresów,
 • Wczesna interwencja – ukierunkowane na umożliwienie otrzymywania pomocy profesjonalnej i paraprofesjonalnej, aby pokonać doświadczane trudności,
 • Zmiany środowiskowe – ukierunkowane na eliminowanie ze środowiska czynników ryzyka i wprowadzanie czynników chroniących,
 • Zmiany przepisów społecznych – ukierunkowane na tworzenie, korektę i wdrażanie przepisów.

Grupa warsztatowa skoncentrowana na środowisku dzieci i młodzieży zajmowała się poszukiwaniem i tworzeniem własnych pomysłów. Efektem pracy warsztatowej było dzielenie się własnymi pomysłami dotyczącymi opracowywania strategii w obszarze:

 1. Informacji:
  • ulotki,
  • rzetelne informacje dotyczące środków psychoaktywnych ( nie straszyć),
  • spotkania z profesjonalistami,
 2. Edukacji:
  • grupy wsparcia,
  • ćwiczenia warsztatowe skoncentrowane na “sztuce odmawiania”,
  • trening asertywności,
 3. Alternatyw:
  • teatr,
  • kino,
  • wycieczki,
  • festyny,
  • kółka zainteresowania – plastyka, muzyka, fotografika, sport,
 4. Wczesna interwencja:
  • profesjonalny doradca,
  • rówieśniczy doradca,
  • grupa wsparcia,
  • grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Grupa warsztatowa skoncentrowana na środowisku rodziców wysunęła następujące propozycje inicjatyw:

 1. Akademia dla Rodziców:
  • treningi komunikacji konstruktywnej
  • grupa wsparcia dla rodziców
  • grupa wsparcia dla rodziców, których dziecko przejawia zachowanie problemowe (pierwsze doświadczenia z piciem alkoholu bądź korzystanie ze środków psychoaktywnych)
  • grupa edukacyjna dla rodziców
 2. Poradnia Rodzinna
  • specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna
  • poradnictwo
  • konsultacje dla rodziców
 3. współpraca rodziców ze szkołą – warsztaty dla rodziców, które przygotowują do budowania relacji współpracy ze szkołą

Grupa warsztatowa skoncentrowana na środowisku nauczycieli i wychowawców została podzielona na 6 podgrup, które w oparciu o środowiskowy program profilaktyki konstruowały propozycje działań w ramach poszczególnych strategii: informacyjnej, edukacyjnej, alternatyw, wczesnej interwencji, zmian środowiska, zmian przepisów.

Na wstępie określono role, jakie podejmuje nauczyciel w kontakcie ze swoimi uczniami. Wymieniono tu role:

 • dydaktyczną – przekazuje wiedzę o świecie, pomaga zrozumieć świat,
 • wychowawczą – wspomaga rozwój i wychowanie ucznia i rodziny, pomaga budować stabilny i zdrowy system wartości,
 • modelową – jest wzorcem zdrowych zachowań, postaw, stylu życia,
 • instruktażową – jest trenerem umiejętności życiowych potrzebnych do zaspokojenia potrzeb życiowych.

Ważne jest by nauczyciele dobrze spełniali swoje role zawodowe w oparciu o następujące zasoby:

 • wiedzę na temat profilaktyki zachowań problemowych,
 • umiejętności identyfikacji koncepcji >wychowania i profilaktyki funkcjonującej w środowisku szkolnym,
 • osobiste i profesjonalne atuty i ograniczenia
 • w swoich działaniach wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności działania wychowawczego i profilaktycznego,
 • doskonalenie umiejętności oceny stopnia funkcjonalności i dysfunkcjonalności uczniów,
 • pomoc w wypracowaniu jednoznacznych procedur interwencji profilaktycznej,
 • umiejętności zbudowania wewnątrzszkolnej sieci wsparcia w pokonaniu trudności wychowawczych i profilaktycznych,
 • rozwijanie umiejętności międzyszkolnej integracji działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • poznali możliwość i ograniczenia lokalnej infrastruktury profilaktycznej.

Uczestnicy skonstruowali następujące zadania:

 1. W obszarze informacji:
  • nabywanie wiedzy o uzależnieniach i dzielenie się nią,
  • wymiana informacji na temat zachowań dysfunkcyjnych,
  • szkolenia i rady pedagogiczne poświęcone uzależnieniom,
  • własna praca z mediami w celu pozyskiwania wiedzy- Internet, filmy edukacyjne, czasopisma, książki,
  • spotkania ze specjalistami z zakresu uzależnienia,
  • stworzenie banku informacji o uzależnieniach.
 2. W obszarze edukacji:
  • ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, komunikowania się
  • wymiana doświadczeń z innymi szkołami
  • współpraca z lokalnymi specjalistami w sprawie warsztatów i szkoleń
 3. W obszarze alternatyw:
  • kino, książka,
  • zakupy,
  • spacer,
  • basen,
  • słuchanie muzyki,
  • rozmowa,
 4. W obszarze wczesnej interwencji:
  • rozpoznanie problemu,
  • nauczycielska grupa wsparcia,
  • kontakt ze specjalistą,
  • przedstawienie problemu na radzie pedagogicznej i efekcie podjętych działań.
 5. W obszarze zmian środowiska:
  • zdobycie informacji o miejscach w których uczeń może spędzać wolny czas,
  • współpraca z instytucjami- Policja, Straż Miejska, Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 6. W obszarze zmiany przepisów:
  • zmiany w statucie szkoły,
  • petycje, prośby, spostrzeżenia kierowane do lokalnych władz.

Harmonogram Konferencji:

Lp.
Konferencja
Temat
Czas realizacji
Realizatorzy
1
II Lokalne Forum Profilaktyki Prezentacja Środowiskowego Programu Profilaktyki, przedstawienie harmonogramu wdrażania ŚPP 1 kwietnia 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
2
Międzyszkolne Forum Profilaktyki dla dyrektorów i nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rola nauczycieli i wychowawców we wdrażaniu ŚPP kwiecień – maj 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
3
Konferencja dla pedagogów, i psychologów placówek oświatowych Rola pedagogów i psychologów szkolnych we wdrażaniu ŚPP maj – czerwiec 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
4
Konferencja dla lokalnych specjalistów z zakresu profilaktyki (organizacje pozarządowe, instytucje) Zadania lokalnych specjalistów z zakresu profilaktyki w realizacji ŚPP maj – czerwiec 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
5
Międzyszkolne konferencje Rodziców Zapotrzebowanie na profilaktykę w środowisku rodziców wrzesień 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
6
Konferencja dla pracowników Służby Zdrowia Współdziałanie pracowników Służby Zdrowia z realizatorami ŚPP wrzesień 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
7
Konferencja dla pracowników Policji i Straży Miejskiej Zadania Policji i Straży Miejskiej w realizacji ŚPP wrzesień 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
8
Konferencja dla pracowników socjalnych i kuratorów sądowych Miejsce pracowników socjalnych i kuratorów sadowych w systemie profilaktyki środowiskowej październik 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
9
Konferencja dla pracowników miejskich instytucji kulturalno – oświatowych Znaczenie placówek kulturalno – oświatowych w systemie profilaktyki środowiskowej październik 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
10
Konferencja dla organizacji, i stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży Zadania organizacji pozarządowych, w systemie profilaktyki środowiskowej listopad 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm
11
Konferencja podsumowująca Rola lokalnych władz w tworzeniu warunków skutecznej profilaktyki środowiskowej, przedstawienie projektu programu profilaktyki środowiskowej listopad 2005 MOPS,
E. Jonek,
M. Simm

Skip to content