Widzę, Słyszę, Reaguję

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaplanował do realizacji w 2018 roku kampanię pod nazwą „Widzę, Słyszę, Reaguję”. Kampania związana jest przede wszystkim z profilaktyką w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz w obszarze przemocy; głównym założeniem zawartych w niej działań jest zwiększenie wrażliwości na te zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu oraz zbudowanie większej motywacji do właściwego na nie reagowania.

Pomimo, iż w ostatnich latach można zaobserwować wzrost społecznej gotowości do rozmowy na szczególnie trudne tematy takie jak uzależnienia czy przemoc, wciąż zauważalne są niedostatki w informacjach dotyczących tych zjawisk oraz, przede wszystkim, niepełna znajomość sposobów reagowania w przypadku ich pojawienia się. To właśnie obszar nauki efektywnego, właściwego reagowania na szkodliwe zjawiska obserwowane w naszym otoczeniu stanowi kluczowy element kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”. Pomysł na kształt i zakres kampanii wynika bezpośrednio z doświadczeń pracy Działu Profilaktyki, z zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby i grupy osób korzystające z pomocy Działu.

Problemy społeczne, których dotyczyć będzie kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję” dotyczą przede wszystkim zagadnień takich jak:

  • Uzależnienia

Destrukcyjne używanie lub zależność zarówno od substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze) jak i zachowań (internet, telefon komórkowy, gry komputerowe, hazard),

  • Przemoc

Zarówno w wymiarze środowiska domowego (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie), środowiska rówieśniczego czy też coraz bardziej rozpowszechniona cyberprzemoc.

Odbiorcami kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” są przede wszystkim ludzie młodzi, zwł. środowiska uczniowskie; wiek dorastania i adolescencji jest wiekiem, w którym w największym stopniu zachodzi budowanie właściwych postaw i przekonań dotyczących pomocy innym i reagowania na problemy zauważane we własnym otoczeniu. Jednocześnie, kampania nie jest ograniczona do jednej grupy odbiorców – zawarte w niej oddziaływania pośrednio lub bezpośrednio mają trafiać do całych środowisk rodzinnych.

W realizacji kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” niezmiernie ważnym czynnikiem jest współpraca między instytucjami na co dzień zaangażowanymi w działania pomocowe (policja, ratownictwo medyczne, szkoły, straż miejska, MOPS).

Jednym z podstawowych elementów kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” jest oferta warsztatowa skierowana do dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone przez specjalistów dotyczyć będą prewencji w obszarze uzależnień czy przemocy (domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy) jak i również zdrowej komunikacji interpersonalnej czy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia te nastawione są przede wszystkim na integrację uczestników, przekazanie ważnych informacji w przystępnej formie, wzmocnienie pozytywnych umiejętności oraz promocję zdrowego trybu życia w jak największym stopniu wolnego od uzależnień i agresji.

Bardzo ważnym działaniem w ramach „Widzę, Słyszę, Reaguję” są również zaplanowane konkursy nawiązujące do idei kampanii, takie jak m.in. konkurs plastyczny (np. na komiks o wskazanej tematyce) czy konkurs na krótką formę medialną. Tworzenie własnej pracy w atrakcyjnej dla siebie formie pozwoli uczestnikom jeszcze bardziej zidentyfikować się z przesłaniem kampanii, ponadto zaprezentowana szerszemu gronu (np. podczas zorganizowanej wystawy lub projekcji konkursowych form filmowych) wzmocni dostępność przekazu w dalszych grupach odbiorców.

Kampania „Widzę, Słysze, Reaguję” jest zaplanowana ze swoimi działaniami na niemal cały 2018 rok, w związku z czym w ramach zaprojektowanych w niej aktywności ujęty został także okres wakacyjny, w którym młodzi ludzie zazwyczaj dysponują większą ilością wolnego czasu oraz nie zawsze mają możliwość jego pozytywnego zagospodarowania. W tym czasie przewidziane są działania swoją specyfiką w pewnych aspektach przypominające działalność wakacyjnej świetlicy lub półkolonii, łącząc działalność profilaktyczną z atrakcyjną organizacją wolnego dnia (tj. wycieczki, gry, warsztaty).

W przypadku działań takich jak „Widzę, Słysze, Reaguję” kluczowym elementem jest ich promocja. W tym przypadku została ona przewidziana w formie gadżetów z hasłem kampanii – kubki, zawieszki, zakładki do książek, kalendarze. Reklamować kampanię oraz jej główne założenia i idee będą także przyciągające uwagę billboardy, citylighty na miejskich przystankach oraz ulotki zawierające skrót najważniejszych informacji.

Szeroka oferta kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” ma za zadanie wzmocnić świadomość jak najszerszej grupy odbiorców na szkodliwe zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu (uzależnienia, przemoc) oraz zbudować większą motywację do właściwego reagowania w tych trudnych sytuacjach. Kampania kierowana w największym stopniu do dzieci i młodzieży pośrednio obejmować będzie swoim oddziaływaniem całe środowiska rówieśnicze oraz rodzinne przez co jej pozytywne przesłanie będzie miało szanse trafić do jak najszerszego grona odbiorców.

Skip to content