ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KSIĄŻKA 2017”

W dniu 8 maja 2017 r. został zrealizowany innowacyjny projekt pn. Wspieranie  osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha  poprzez  m.in.  zaopatrzenie w książki, w celu propagowania czytelnictwa”.

 Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Maria Tarkowska pracownik socjalny MOPS w Wałbrzychu. Projekt ten miał na celu podniesienie standardów jakości funkcjonowania osób w domach pomocy społecznej poprzez propagowanie czytelnictwa jako formy biblioterapii.  Pozyskane zbiory książek zostały przekazane beneficjentom Dziennego Domu Pobytu w Wałbrzychu – ul. Kasztelańska 7 oraz Domu Pomocy Społecznej  w Wałbrzychu – ul. Osiedle Górnicze 19a.

Motywacją do wcielenia w życie tego projektu był fakt, że książka przestała pełnić rolę głównego nośnika informacji o otaczającym świecie i jej funkcja jest obecnie inna, niż to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Mimo tego jednak ciągle dostarcza modeli wytyczających sposób bycia, określa kodeksy postępowania, podaje przykłady dla rozwiązywania problemów życia własnego, grup i szerszych środowisk społecznych. Uczy sztuki wyboru wśród społecznych opinii i interesów, wśród różnych pojęć  i chaosu, wskazuje źródła i cele wspólne, wzbogaca psychikę czytelnika, dając mu podstawy do rozumienia siebie jako jednostki wyodrębniającej się od reszty społeczeństwa własnym światem odczuć i do zrozumienia innych ludzi.

Skip to content