Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

,,Nasze dzieci’’

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha poprzez zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Projekt „Nasze dzieci” obejmie wsparciem łącznie 200 osób w tym:  80 dzieci poniżej 15 roku życia, 40 dzieci w wieku 15 – 17 lat,
40 osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze) oraz 40 opiekunów usamodzielnienia.

Uczestnikami projektu mogą być:

–       osoby mieszkające na terenie Miasta Wałbrzycha,

–       dzieci w wieku do 17 roku życia, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

–       osoby sprawujące pieczę zastępczą (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka), na podstawie postanowienia sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka,

–       osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia, nie będące pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na podstawie dokumentu ustanawiającego opiekuna usamodzielnienia.

Realizacja Projektu potrwa dwa lata i odbędzie się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach po 50 osób każdy. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów:  ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa .

 

Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1,

w Biurze Projektu pokój nr 303, od 7:30 do 14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Projektu Ewą Guzik pod nr 74 66 40 902.

Skip to content