„Nasze dzieci” – Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie w nim wiary we własne siły m. in. poprzez eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Dzięki stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji, a także dostrzeganiu uzdolnień dziecka, ma ono możliwość podwyższania samooceny i motywacji do dalszego działania.

Skip to content