OFERTA PRACY: WYCHOWAWCA

Pełny etat

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

 

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:


Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej o charakterze animacyjnym w Placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, wycieczek oraz rozwój zainteresowań. Organizowanie zajęć okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Placówki w formie podwórkowej. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

 

Godziny pracy: 10.00 – 18.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Skip to content