Program “Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

„Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jest realizatorem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji można uzyskać:
https://mops.walbrzych.pl/pl/dostepne-mieszkanie-nowy-program-pfron-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
https://mops.walbrzych.pl/pl/mieszkanie-dla-absolwenta-nowy-program-pfron-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, którazakończyła edukację i chcesz wynająć mieszkanie? Gmina Wałbrzych realizuje w latach 2022- 2025 Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" „Mieszkanie dla Absolwenta” Spełnienie wszystkich poniższych warunków uprawnia do złożenia wniosku: ✔ osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ✔ osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób posiadających dysfunkcję narządu słuchu, ✔ absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, który ukończył szkołę w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, ✔ osoba, która podjęła zatrudnienie lub poszukuje zatrudnienia oraz nie ma możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej – dotyczy osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w gminie Wałbrzych. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia do 31 grudnia 2023 roku Więcej informacji można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1 , pok.304, tel. 74 664 08 70, 74 664 08 71
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz kupić mieszkanie pozbawione barier architektonicznych? Gmina Wałbrzych realizuje w latach 2022- 2025 Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" „Dostępne mieszkanie” Spełnienie wszystkich poniższych warunków uprawnia do złożenia wniosku: ✔ osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ✔ osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, ✔ zamieszkująca w lokalu, w którym występują bariery architektoniczne, uniemożliwiające samodzielne wyjście na zewnątrz, ✔ osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ✔ osoba, która w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia do 31 grudnia 2024 roku Więcej informacji można uzyskać: Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, tel. 74 664 08 70, 74 664 08 71
Skip to content