Zakończenie Programu Aktywny Start

Dnia 30.11.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zakończył realizację projektu pod nazwą „Aktywny start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w terminie od 01.06.2019r. do 30.11.2020r. Realizacja projektu miała na celu przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących klientami MOPS w Wałbrzychu. W projekcie wsparciem objętych zostało 186 osób (K 108, M 78), w tym 95 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Miejskiej Wałbrzych.

Uczestnicy projektu w zależności od sytuacji i statusu, skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze:

społecznym, których celem było nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej:

edukacyjnym, których celem był wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

zawodowym, wdrażanych przez Klub Integracji Społecznej, działania miały na celu zaktywizowanie uczestników do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy.

zdrowotnym, których celem było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu osiągnęli postęp w rozumieniu efektywności społecznej, 40 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział i ukończenie kursów zawodowych, 90 osób zdobyło nowe doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych, 45 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i udział w projekcie oraz wszystkim Podmiotom przyjmującym na staż za współpracę, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych przez uczestników poprzez organizację wysokiej jakości staży w swoich firmach i instytucjach.Skip to content