Projekt Subregionalny

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje projekt:

Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej”

w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Projekt „Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone.

Cel zwiększy w okresie 01.03.2024 – 28.02.2026 dostępność na obszarze TPST o co najmniej 12 niestacjonarnych miejsc świadczenia usług społecznych dla minimum 90 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób, których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Kryteria obowiązkowe:

 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (należąca do jednej z poniższych kategorii):

– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

 • Osoby zamieszkujące subregion wałbrzyski objęty wsparciem FST (powiat wałbrzyski, Miasto Wałbrzych).

Kryteria premiujące:

 • Osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Obszar realizacji projektu:
Subregion wałbrzyski.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • Diagnozy – realizowane w sposób zindywidualizowany, w zależności od potrzeb na poziomach podstawowych i pogłębionych, które będą definiować ścieżkę wsparcia odbiorców.
 • Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadczone w społeczności lokalnej.
 • Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze obejmujące wsparcie towarzyszące zwiększające szanse na niezależne życie.
 • Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 • Korzystania z usług asystencji osobistej i opiekuńczej, obejmujące wsparcie towarzyszące zwiększające szanse na niezależne życie.
 • Korzystania z usług wytchnieniowych, wsparcia dla opiekunów faktycznych.
 • Wsparcia asystenta i/lub opiekuna w codziennym funkcjonowaniu na samodzielne funkcjonowanie.
 • Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i teleopieki.
 • Korzystania z usług wspierających budowanie aktywności i uczestniczenie w życiu lokalnym.

Projekt „Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej” jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie nr 9.1 Transformacja społeczna

Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Całkowita wartość projektu: 4 960 516,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 3 968 516,80 zł

Skip to content