PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI SIĘGAJĄCYCH PO ŚRODKI ODURZAJĄCE

15 marca 2018

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla rodziców dzieci sięgających po substancje psychoaktywne

Główne cele pracy punktu – to działania z zakresu:

profilaktyki uniwersalnej

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami

 • udzielanie wsparcia

 • dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia

 • dostarczenie wiedzy na temat rodzaju narkotyków, działania i ich szkodliwości

 • dostarczenie wiedzy na temat rozpoznawania objawów świadczących o używaniu środków odurzających

 • promowanie trzeźwego stylu życia, działania edukacyjne oraz psychoedukacyjne

profilaktyki selektywnej

 • wstępna diagnoza uzależnienia

 • pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami

 • budowanie motywacji do podjęcia leczenia

 • dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom z problemem narkotykowym

 • kierowanie do leczenia specjalistycznego

 • pomoc osobom współuzależnionym i funkcjonującym w otoczeniu osób używających substancji psychoaktywnych

Odbiorcami zadania są:

 • rodzice i opiekunowie

 • młodzież eksperymentująca

 • młodzież uzależniona

 • pedagodzy szkolni

Zapraszamy od wtorku do soboty

Dział Profilaktyki, w Centrum Aktywności Lokalnej,

przy ul. Mickiewicza 26 , II piętro pokój nr 9, tel. 74 645 86 55

wtorek, czwartek, piątek – 8.00- 15.30

środa – 8.00-17.30

terapeuta: Monika Wójtowicz

Wspólnie z terapeutą odnajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania:

 • Jak ochronić swoje dziecko przed narkotykami?
 • Jak zabezpieczyć dziecko przed chęcią brania narkotyków?
 • Co robić, jeżeli podejrzewasz, że dziecko sięga po narkotyki?
 • Jak się upewnić, że dziecko faktycznie zażywa narkotyki?
 • Co robić, jeśli Twoje dziecko jest uzależnione

Widzę, Słyszę, Reaguję

6 marca 2018

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaplanował do realizacji w 2018 roku kampanię pod nazwą „Widzę, Słyszę, Reaguję”. Kampania związana jest przede wszystkim z profilaktyką w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz w obszarze przemocy; głównym założeniem zawartych w niej działań jest zwiększenie wrażliwości na te zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu oraz zbudowanie większej motywacji do właściwego na nie reagowania.

Pomimo, iż w ostatnich latach można zaobserwować wzrost społecznej gotowości do rozmowy na szczególnie trudne tematy takie jak uzależnienia czy przemoc, wciąż zauważalne są niedostatki w informacjach dotyczących tych zjawisk oraz, przede wszystkim, niepełna znajomość sposobów reagowania w przypadku ich pojawienia się. To właśnie obszar nauki efektywnego, właściwego reagowania na szkodliwe zjawiska obserwowane w naszym otoczeniu stanowi kluczowy element kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”. Pomysł na kształt i zakres kampanii wynika bezpośrednio z doświadczeń pracy Działu Profilaktyki, z zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby i grupy osób korzystające z pomocy Działu.

Problemy społeczne, których dotyczyć będzie kampania „Widzę, Słyszę, Reaguję” dotyczą przede wszystkim zagadnień takich jak:

 • Uzależnienia

Destrukcyjne używanie lub zależność zarówno od substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze) jak i zachowań (internet, telefon komórkowy, gry komputerowe, hazard),

 • Przemoc

Zarówno w wymiarze środowiska domowego (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie), środowiska rówieśniczego czy też coraz bardziej rozpowszechniona cyberprzemoc.

Odbiorcami kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” są przede wszystkim ludzie młodzi, zwł. środowiska uczniowskie; wiek dorastania i adolescencji jest wiekiem, w którym w największym stopniu zachodzi budowanie właściwych postaw i przekonań dotyczących pomocy innym i reagowania na problemy zauważane we własnym otoczeniu. Jednocześnie, kampania nie jest ograniczona do jednej grupy odbiorców – zawarte w niej oddziaływania pośrednio lub bezpośrednio mają trafiać do całych środowisk rodzinnych.

W realizacji kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” niezmiernie ważnym czynnikiem jest współpraca między instytucjami na co dzień zaangażowanymi w działania pomocowe (policja, ratownictwo medyczne, szkoły, straż miejska, MOPS).

Jednym z podstawowych elementów kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” jest oferta warsztatowa skierowana do dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone przez specjalistów dotyczyć będą prewencji w obszarze uzależnień czy przemocy (domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy) jak i również zdrowej komunikacji interpersonalnej czy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia te nastawione są przede wszystkim na integrację uczestników, przekazanie ważnych informacji w przystępnej formie, wzmocnienie pozytywnych umiejętności oraz promocję zdrowego trybu życia w jak największym stopniu wolnego od uzależnień i agresji.

Bardzo ważnym działaniem w ramach „Widzę, Słyszę, Reaguję” są również zaplanowane konkursy nawiązujące do idei kampanii, takie jak m.in. konkurs plastyczny (np. na komiks o wskazanej tematyce) czy konkurs na krótką formę medialną. Tworzenie własnej pracy w atrakcyjnej dla siebie formie pozwoli uczestnikom jeszcze bardziej zidentyfikować się z przesłaniem kampanii, ponadto zaprezentowana szerszemu gronu (np. podczas zorganizowanej wystawy lub projekcji konkursowych form filmowych) wzmocni dostępność przekazu w dalszych grupach odbiorców.

Kampania „Widzę, Słysze, Reaguję” jest zaplanowana ze swoimi działaniami na niemal cały 2018 rok, w związku z czym w ramach zaprojektowanych w niej aktywności ujęty został także okres wakacyjny, w którym młodzi ludzie zazwyczaj dysponują większą ilością wolnego czasu oraz nie zawsze mają możliwość jego pozytywnego zagospodarowania. W tym czasie przewidziane są działania swoją specyfiką w pewnych aspektach przypominające działalność wakacyjnej świetlicy lub półkolonii, łącząc działalność profilaktyczną z atrakcyjną organizacją wolnego dnia (tj. wycieczki, gry, warsztaty).

W przypadku działań takich jak „Widzę, Słysze, Reaguję” kluczowym elementem jest ich promocja. W tym przypadku została ona przewidziana w formie gadżetów z hasłem kampanii – kubki, zawieszki, zakładki do książek, kalendarze. Reklamować kampanię oraz jej główne założenia i idee będą także przyciągające uwagę billboardy, citylighty na miejskich przystankach oraz ulotki zawierające skrót najważniejszych informacji.

Szeroka oferta kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” ma za zadanie wzmocnić świadomość jak najszerszej grupy odbiorców na szkodliwe zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu (uzależnienia, przemoc) oraz zbudować większą motywację do właściwego reagowania w tych trudnych sytuacjach. Kampania kierowana w największym stopniu do dzieci i młodzieży pośrednio obejmować będzie swoim oddziaływaniem całe środowiska rówieśnicze oraz rodzinne przez co jej pozytywne przesłanie będzie miało szanse trafić do jak najszerszego grona odbiorców.

Konkurs „Nie Piję, Nie Biorę, Nie Palę!”

20 lutego 2018

Zaproszenie do wzięcia udziału

w konkursie „Nie Piję, Nie Biorę, Nie Palę!”

Dział Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach kampanii „Nie piję, nie biorę, nie palę!”. Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym wskazaniem na szkodliwy wpływ używek (alkohol, papierosy, narkotyki). Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów przedstawienia teatralnego związanego z ww. tytułem kampanii.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu podczas jednej z plenerowych imprez w Wałbrzychu. Każda zgłoszona grupa zaprezentuje swoje przedstawienie przed komisją. W skład komisji wchodzić będą: Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Regulamin konkursu:

 • W przedstawieniu mogą wziąć udział osoby w trzech grupach wiekowych: wiek 7-11 lat, wiek 12 – 15 lat, wiek 16 – 18 lat

 • Liczba uczestników biorących udział w przedstawieniu wynosi maksimum 8

 • Czas trwania przedstawienia: 15 – 20 minut

 • Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 23.03.2018r., w jednej z siedzib Działu Profilaktyki: Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota – Roweckiego 3, 58-309 Wałbrzych; Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26/ lub pod nr telefonu: 746649470/74 645 86 59. Należy wtedy podać liczbę grup, które przygotowywały przedstawienie wraz z nazwiskami uczestników i opiekuna grupy. Na tej podstawie będzie ustalana kolejność wystąpień

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy plenerowej, która będzie podsumowaniem kampanii „Nie piję, nie biorę, nie palę !”

 • Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody – za 1, 2, 3 miejsce m. in. vouchery do kina, restauracji, escape roomu, karty podarunkowe, nagrody rzeczowe itp.

 • Zwycięska szkoła/świetlica otrzyma ekran tylnoprojekcyjny wraz z projektorem. W lokalnej prasie ukaże się artykuł wraz ze zdjęciem zwycięskiej placówki, natomiast w lokalnej telewizji ukaże się materiał z przedstawienia teatralnego.

 • Dla wszystkich osób biorących udział w konkursie przewidziany jest poczęstunek oraz mile spędzony czas podczas imprezy

 • Zgadzając się na uczestnictwo w konkursie, szkoła i wykonawcy jednocześnie zgadzają się na ich publikację i udostępnianie w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, także w ramach kampanii „Nie piję, nie biorę, nie palę!”.

 • Wszelkie pytania dotyczące niniejszego konkursu prosimy kierować pod numerem telefonu: (74) 664 94 73/ (74) 645 86 59 lub osobiście w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota – Roweckiego 3 i w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Osoby do kontaktu: Joanna Zarzycka – Żyła i Agnieszka Maltz.

Kampania Ławkowa

15 lutego 2018

14 lutego 2018 roku, odbyła się pierwsza edycja Kampanii Ławkowej powiązana z Międzynarodowym Dniem Tańca przeciwko przemocy. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przedstawiciele Kongresu Kobiet, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz seniorzy z Klubu Seniora „Wisienki”. Na ławkach placu Magistrackiego zostały rozwieszone zalaminowane hasła antyprzemocowe, tworzone przez uczniów wałbrzyskich szkół, które mają na celu uwrażliwiać mieszkańców Wałbrzycha na zjawisko przemocy, a taniec jest oznaką głośnego sprzeciwu na przemoc stosowaną wobec kobiet. Obie akcje społeczne realizowane są od kilku lat i na stałe wpisały się w działania osób instytucji pomocowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Dział Profilaktyki – debata 30 stycznia 2018

6 lutego 2018

30 stycznia 2018 r. odbyła się debata „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży” organizowana przez Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do uczestnictwa w debacie zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk, Dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta, Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Komendant Miejski Policji, przedstawiciel Straży Miejskiej, Kierownik Zespołu Placówek Wsparcia dziennego oraz, przede wszystkim, Dyrektorzy i Pedagodzy wałbrzyskich szkół i przedszkoli.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników pracy Działu Profilaktyki w obszarze prowadzonych warsztatów w szkołach na przestrzeni czterech lat; w części wykładowej – przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz strategii, jako narzędzi i metod w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania wspólnej przestrzeni do współpracy. W trakcie trwania debaty przedstawiciele wałbrzyskich szkół opowiadali o swoich potrzebach i trudnościach, z jakimi się borykają. Wspólnym mianownikiem wszystkich instytucji jest potrzeba organizowania spotkań edukacyjnych i roboczych, na których będą omawiane bieżące potrzeby, dokonywane próby rozwiązywania problemów oraz wzajemna edukacja.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’

15 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

,,Nasze dzieci’’

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha poprzez zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Projekt „Nasze dzieci” obejmie wsparciem łącznie 200 osób w tym:  80 dzieci poniżej 15 roku życia, 40 dzieci w wieku 15 – 17 lat,
40 osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze) oraz 40 opiekunów usamodzielnienia.

Uczestnikami projektu mogą być:

–       osoby mieszkające na terenie Miasta Wałbrzycha,

–       dzieci w wieku do 17 roku życia, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

–       osoby sprawujące pieczę zastępczą (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka), na podstawie postanowienia sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka,

–       osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia, nie będące pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na podstawie dokumentu ustanawiającego opiekuna usamodzielnienia.

Realizacja Projektu potrwa dwa lata i odbędzie się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach po 50 osób każdy. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów:  ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa .

 

Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1,

w Biurze Projektu pokój nr 303, od 7:30 do 14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Projektu Ewą Guzik pod nr 74 66 40 902.

Konferencja DPZ 9 stycznia 2018

11 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się konferencja dotycząca deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, finansowane z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja i Rozwój.

W konferencji udział wzięli wałbrzyscy radni, przedstawiciele instytucji zajmujący się pieczą zastępczą oraz organizacje pozarządowe.

Podczas spotkania zaprezentowano narzędzie służące do weryfikacji deinstytucjonalizacji w powiatach oraz raport dotyczący pieczy zastępczej w naszym mieście. Dyskutowaliśmy także nad wyzwaniami i wspólnym wypracowaniem rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie, wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję.

Wielkość czcionki
Kontrast